chemcoord.Cartesian.write_xyz

Cartesian.write_xyz(*args, **kwargs)

Deprecated, use to_xyz()